Zekerheden in het minnelijke traject


Zekerheid middels een authentieke akte

Wanneer een debiteur naar aanleiding van de minnelijke sommaties voor bepaalde vorderingen een regeling wil treffen zullen wij trachten via een notariële akte zekerheid te stellen. Dit heeft als voordeel dat er geen gerechtelijke procedure hoeft te worden gevoerd wanneer de regeling niet of niet goed wordt nagekomen. De kosten voor een dergelijke notariële overeenkomst zijn minimaal € 300,00 en maximaal € 500,00 afhankelijk van de hoofdsom.

Dit is aantrekkelijk voor uw debiteur omdat hij minder kosten hoeft te betalen en voor u omdat u voor minder geld een titel krijgt om het vermogen van uw debiteur uit te winnen, mocht deze de afspraken niet nakomen. De kosten van de notariële akte zullen wij trachten te verhalen op de debiteur. Wanneer de debiteur de regeling niet of niet goed nakomt kan de gerechtsdeurwaarder zijn bevoegdheden direct en zonder tussenkomst van de rechter inzetten.

Zekerheid middels een pandrecht

Een andere mogelijkheid is dat wij invordering zeker stellen door vestiging van een pandrecht. Afhankelijk van de aard van het pandrecht (stilpandrecht: het goed blijft bij uw debiteur of vuistpand: wij nemen de zaken voor u in bewaring) zijn hier kosten aan verbonden. Er wordt bedongen dat deze kosten voor rekening komen van uw debiteur. 
U krijgt uw zekerheid doordat de in pand gegeven goederen of zaken kunnen worden geliquideerd (verkocht) wanneer uw debiteur de afspraken niet nakomt.

Zekerheid middels een akte van cessie

Tot slot kunnen we zekerheid of betaling bedingen middels een akte van cessie (overdracht van een vorderingsrecht). Een akte van cessie is mogelijk op het loon van uw debiteur (vergelijkbaar met een loonbeslag) of door een uitstaande factuur (van een ondernemer) aan u over te dragen.

Deurwaarder inschakelen